XE OM THAN THIEN

Trên đây là nội dung chương trình TIẾP SỨC MÙA THI 2013 cùng XE ÔM THÂN THIỆN .